ניצן בר-אילן חברת עורכי דין

מיאון אחריות

השימוש באתר נעשה באחריות המשתמש. המידע הכלול באתר אינטרנט זה מסופק למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי בכל עניין בנושא ואין לסמוך עליו ככזה חברת עורכי דין ניצן בר-אילן (להלן: "החברה") לא מקבלת אחריות על השלכות כלשהן, ​​הנובעת מהשימוש במידע הכלול באתר זה. החברה אינה נושאת כל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר. החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר, והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית. החברה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע מהאתר.

הגישה למידע הכלול באתר זה בשום מקרה לא תיחשב כיוצרת יחסים של עורך דין לקוח בין  החברה וכל צד.

האמור בסעיף זה מתווסף לכל אמירה המיוחסת לאחריות החברה בקשר לתנאי השימוש ואין בכוונת סעיף זה להחליף אמירות נוספות באשר לאחריותה של החברה בהקשרים ספציפיים כדוגמת אחריות בגין קישורים, אחריות בגין הגנת הפרטיות, אחריות בגין פעולה בלתי מורשה של משתמשים או בכל הקשר אחר, והכל כמפורט בתנאי השימוש על סעיפיו השונים ו/או במלל הכלול באתר עצמו.