ניצן בר-אילן חברת עורכי דין

הגיל השלישי

חשיבות התכנון המשפטי לגיל השלישי

בהיבט הרכושי: מטרת התכנון נועדה לאפשר לך מעבר מושכל מפעילות עסקית יצרנית אינטנסיבית לפעילות נינוחה יותר ומעורבת פחות, אם מבחירה ואם עקב מצב רפואי.

בהיבט הגופני: התכנון מאפשר להקטין את אי הוודאות באשר לאופן וסוג הטיפול הרפואי שיינתן לך אם חלילה תאבד את כשירותך להחליט לגבי גופך.

 

היערכות למצב של נבצרות

מצב של "נבצרות", אי הכושר המנטלי או הפיזי לקבל החלטות רציונליות הקשורות לרכושך או לגופך הוא הדוגמא הבולטת ביותר לחשיבות התכנון המשפטי. נבצרות יכולה להיות קבועה או זמנית, לתקופה ידועה או בלתי ידועה, קצרה או ארוכה. בהעדר תכנון מקדים, בעת נבצרות לא יהיו הוראות מיידיות ומחייבות לאופן הטיפול ברכושו או בגופו של המצוי בנבצרות. בעת שתסתיים הנבצרות, עלול אותו אדם לגלות שהטיפול ברכושו או בגופו נעשו בניגוד לרצונו וכי ההחלטות התקבלו על ידי גורמים שאינם מקובלים עליו.

 

קבלת החלטות רפואיות בעת "נבצרות"

באשר לטיפול הרפואי, עומדים לרשותך מסמכים משפטיים המאפשרים למנות אדם אשר בשעת הצורך יוכל לקבל במקומך החלטות על טיפול רפואי או אי מתן טיפול רפואי. ניתן לקבוע הוראות שונות למצב נבצרות הנובע מנבצרות ברת-חלוף, או הוראות שיכנסו לתוקפן רק כאשר מתגלית חלילה בעיה רפואית חשוכת מרפא. במסמך נפרד ניתן לקבוע הנחיות מחייבות לצוות הרפואי לגבי קבלת טיפול רפואי בעתיד, או אי קבלתו, ללא מעורבות או שיקול דעת של אדם אחר.

את המסמכים יש לערוך בשים לב להוראות חוק זכויות החולה התשנ"ו - 1996 והוראות חוק הנוטה למות, תשס"ה-2005. יש לשים לב לכך שלא כל אדם כשיר להתמנות כמיופה כוח וכן כי תוקף חלק מהמסמכים הינו לתקופה מוגבלת בת חמש שנים בלבד.

הטיפול והשמירה על רכוש יכול להיעשות באמצעות מספר כלים משפטיים, כגון "הנאמנות" ו"ייפוי הכוח השורד". לכלים משפטיים אלו יתרונות רבים בעת תכנון קדימה. הנאמנות הינה כלי שימושי רב-גוני המאפשר הפרדה בין זכות הבעלות בנכס לזכות ההנאה מהנכס.

 


יתרונות הנאמנות

יתרון ההכוונה - רכוש המנוהל באמצעות הנאמנות זוכה לטיפול גמיש התואם את כוונות יוצר הנאמנות. תנאי הנאמנות יכולים להישמר בסודיות ולנהנים אין זכות מוקנית לעיין בהם.

היתרון הבין-דורי - לקראת הגיל השלישי והעברת המושכות בעסק במשפחתי מההורים לדור ההמשך. הנאמנות מאפשרת איזון אינטרסים ודאגה לכל בני המשפחה.

 

יתרונות וחסרונות של ייפוי הכוח

פשוט ליישום.

מחירו זול.

אינו נותן וודאות משפטית.

תוקפו עלול לפקוע דווקא כשהשימוש בו נדרש.

על הסכם ממון ונאמנות

לפיכך, באמצעות נאמנות ההורים יכולים להגן על הרכוש הניתן לבנם או לבתם. יתרון פעולה זו טמון בכך שהיא אינה תלויה בשיתוף פעולה מצד הבן או הבת וכן ללא מעורבות בני הזוג שלהם.

צוואה

להבדיל מהאמצעים המנויים לעיל, הצוואה מסדירה את העברת הרכוש ליורשים רק לאחר המוות ורק במוות תוקפה. יחד עם זאת, יש לזכור שאת כלי התכנון המפורטים לעיל צריך לשלב ולהביא בחשבון בעת עריכת הצוואה.

חשוב לזכור

לערוך את המסמכים המשפטיים בהתאם לדין וליצור התאמה בינם לבין עצמם.

לערוך בדיקה מקיפה של המצב המשפטי לפחות אחת לארבע שנים.

לעדכן מעת לעת את ההוראות בהתאם להשתנות הנסיבות והרצונות.

להיוועץ בבעל מקצוע מנוסה בתחום על מנת להבטיח את המיטב בעבורנו ובעבור יקירנו.