ניצן בר-אילן חברת עורכי דין

דיני ירושה

משרדנו עומד לרשותך בסוגיות מתחום דיני הירושה כגון:

  • עריכת צוואה.
  • הוצאת צו ירושה / קיום צוואה.
  • התנגדות לקיום צוואה.
  • ניהול עיזבון.
  • חלוקת נכסים ורישומם ע"ש היורשים.
  • עריכת הסכם חלוקה בין יורשים.
  • גישור ופתרון מחלוקות בין יורשים.

האם כדאי לערוך צוואה

להלן, שלוש דוגמאות שמבהירות את הצורך בצוואה:

דוגמא ראשונה, כאשר בן זוג יורש את חלקו של בן הזוג שנפטר (ללא צוואה) הוא יורש בין היתר רק מחצית מדירת המגורים המשותפת. לכן, חלקו של בן הזוג הנותר הינו 75% מדירת המגורים, ויתר 25% מתחלק בין יתר היורשים שהם צאצאי בן הזוג שנפטר.

תוצאה זו מקנה למי מצאצאי בן הזוג שנפטר את הזכות לעתור לבית המשפט המוסמך ולבקש לערוך פירוק שיתוף במקרקעין ואילוץ בן הזוג שנותר לרכוש את חלקו של אותו צאצא או שהדירה תימכר תוך פינוי בן הזוג שנותר בחיים וחלוקת תמורת הדירה בין היורשים.

צוואה יכולה לפתור את הבעייתיות הנ"ל בהוראה כי בן הזוג הנותר ירש את מלוא חלקו של בן הזוג שנפטר בדירת המגורים.

דוגמא שניה, כאשר המוריש אינו נשוי וחי עם ידוע/ה בציבור, לאחר פטירת המוריש עלולה לעלות שאלת זכותו של הידוע/ה בציבור למחצית מנכסי המוריש. באמצעות צוואה ניתן לפתור את הבעיה על ידי הכללת כלל הרכוש וציון שמות היורשים.

דוגמא שלישית, כאשר היורשים הם קטינים ושני ההורים אינם עוד בחיים, רק צוואה יכולה להסדיר את רצונות המצווים ואף לקבוע נאמנות לרכוש עד הגיע הילדים לגיל מסוים. במסגרת נאמנות זו ניתן להגדיר את זהות הנאמן ואופן הטיפול בכספים ובשאר הרכוש.

כיצד עורכים צוואה

הצוואה המומלצת הינה צוואה הנערכת על ידי בעל מקצוע הער להלכות הנוהגות. ההמלצה לעריכת צוואה על ידי בעל מקצוע אינה רק על שום צורת הצוואה ותקפותה אלא גם לשם מתן תוקף לרצון המצווה/ים אשר על פי רוב אינו מודע לכלל המשמעויות הנובעות מקביעת הוראות הצוואה.

מה הם סוגי הצוואות

חוק הירושה תשכ"ה – 1965 (חוק הירושה) מאפשר מגוון צורות של צוואות כגון, צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות וצוואת שכיב מרע. יובהר כי כאשר עורכים צוואה אצל עורך דין, הצוואה תהא על פי רוב צוואה בעדים.

צוואה בכתב יד

סעיף 19 לחוק הירושה מורה – "צוואה בכתב יד תיכתב כולה ביד המצווה, תישא תאריך כתוב בידו ותיחתם בידו." החיסרון בצוואה מסוג זה שהיא על פי רוב נעדרת ייעוץ משפטי ועל כן  הסיכוי לפסילתה גדול.

צוואה בעדים

סעיף 20 לחוק הירושה מורה – " צוואה בעדים תהיה בכתב, תצוין בתאריך ותיחתם ביד המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו. העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור."

בעת עריכת צוואה בפני עורך דין (זו על פי רוב הצוואה שתערך) יש להקפיד על מספר כללים כגון, כשרותם של העדים, נוכחותם במעמד ההצהרה ועוד.

צוואה בפני רשות

השימוש באפשרות ציווי זו אינו נפוץ אולם, על פי סעיף 22 לחוק הירושה צוואה זו יכולה להיעשות באמירת דברי הצוואה בעל-פה בפני נוטריון, שופט, רשם של בית משפט או רשם לענייני ירושה, או בפני חבר של בית דין דתי או בהגשת דברי הצוואה בכתב, על ידי המצווה עצמו, לידי נוטריון, שופט או רשם של בית משפט, רשם לענייני ירושה או חבר בית דין דתי כאמור.  המצווה יצהיר שזו צוואתו, והנוטריון, השופט, הרשם של בית המשפט, הרשם לענייני ירושה או חבר בית הדין הדתי יאשר על פני הצוואה שהיא נקראה ושהמצווה הצהיר כאמור.

צוואת שכיב מרע

על פי סעיף 23 לחוק הירושה - מי שרואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת מול פני המוות, רשאי לצוות בעל-פה בפני שני עדים השומעים לשונו. דברי המצווה בציון היום והנסיבות לעשיית הצוואה יירשמו בזיכרון דברים שייחתם בידי שני העדים ויופקד על ידיהם אצל רשם לענייני ירושה, רישום, חתימה והפקדה כאמור ייעשו ככל האפשר בסמוך לאחר שניתן לעשותם. צוואה בעל-פה זו בטלה כעבור חודש ימים לאחר שחלפו הנסיבות שהצדיקו עשייתה והמצווה עודנו בחיים.

מי שדאג מבעוד מועד להסדרת ענייניו על ידי עריכת צוואה וצוואתו תואמת את רצונותיו פטור מ"עריכת צוואת שכיב מרע" עת הוא עומד על פני המוות. מי שלא דאג לצוואה מבעוד מועד, הרי שאם איום המוות יתממש, זו ההזדמנות האחרונה לעשות כן.

הגם שבנסיבות העניין צוואת שכיב מרע, הינה בכורח הנסיבות אילוץ של הרגע האחרון, מומלץ ככל שישנה אפשרות כזו שהצוואה תימסר בפני רשות כמפורט לעיל, או בפני עורך דין.

מהי צוואה הדדית של בני זוג

צוואה הדדית הינה צוואה (בכתב יד, בעדים או בפני רשות ותיאורטית גם שכיב מרע) של שני בני זוג העורכים צוואה אחת או שתי צוואות בנפרד, כאשר כל צוואה מסתמכת על צוואתו של בן הזוג האחר.

חוק הירושה הטיל מגבלות על אופן אפשרות הביטול של צוואה הדדית באופן שעלול ליצור בעיות בלתי פתירות שעה שלא ניתן לקבל הסכמת אחד מבני הזוג לשינוי הצוואה, בין עקב העדר כשירות ובין עקב מוות.

גם כאן, ההמלצה היא להיוועץ בעורך דין טרם עריכת צוואה הדדית.

היכן שומרים את הצוואה

מומלץ להפקיד את הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה. הפקדה אצל רשם הירושה אינה מקנה תוקף לצוואה אלא רק מוודאת את שמירתה. את ההקפדה בפועל יכול לבצע המוריש בלבד ואין עורך הדין יכול לבצע זאת במקומו.

לכמה זמן תקפה הצוואה

בהעדר הוראה אחרת בצוואה, הצוואה תקיפה לנצח ובלבד שלא בוטלה כדין.